طرح های تحقیقاتی

ردیف عنوان

1

مقایسه ارزش تشخیصی آنزیم آدنوزین و آمیناز سرم و ایزوآنزیم‎های آن با سایر روشهای روتین در تشخیص سل ریوی 

2

بررسی تغییرات سطح کولین استرازسرم و گلبولهای قرمز کارکنان شاغل در کارخانه تولید سموم گیاهی

3

بررسی رابطه هوموسیستین با بیماریهای قلبی- عروقی درشهرستان گرگان

4

بررسی ارتباط سطح سوپراکسید ودسموتاز سرم و گلبولهای قرمز با سطح هموستین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی5آذر گرگان

5

بررسي سطح ليپيد پروفايل سرم با سطح هموسيستئين سرم بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 5آذر گرگان

6

بررسي سطح مس روي كلسيم و فسفر سرم بيماران پس از مصرف امپرازول

7

تعيين افلاتوكسين در گندم سيلوهاي استان گلستان در سال 1387

8

مقایسه برخی مارکرهای سرمی و ویتامینهای A,Eدر بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر در استان گلستان

9

تعيين فراواني زيرواحدهاي hladr4و dr7در اقوام تركمن ساكن ايران به روش pcr

10

بررسی رابطه سطح سرمی فتویین آ و پارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی بیمارستان 5 آذر گرگان در سال 90

11

بررسي اثر محدودیت انرژی دریافتی و فعالیت فیزیکی برسطح سرمی پروتئین های شبه آنژيوپويتين4

12 مقایسه سطح سرمی روی،مس،منگنز و منیزیم در افراد سالم در مناطق با بروز کم و زیاد سرطان مری در استان گلستان
13

مقايسه سطح سلنيوم، ویتامینAو Eسرم افراد سالم ساکن در مناطق با بروز پايين و بالاي سرطان مري در استان گلستان

14 مقايسه ماركر هاي پلاسمايي ترومبوفيلي در زنان سابقه سقط و گروه كنترل مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان گرگان در سال1389
15

بررسی پروفایل اسید های آمینه ی پلاسمای کودکان مشکوک به بیماری های متابولیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی–درمانی طالقانی گرگان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالادر سال 1391

16

بررسي  اثر داروي گياهی حصا- آ  بر بيان ژنهاي baxوbcl-2   ( ژنهای میتوکندریال) و 9 caspaseدر رده سلولیMCF-7سرطان پستان

17

بررسی اثر داروي گياهی حصا-آ  بر بيان ژنهايP53 ، سايكلين ها و CDKIs  ها در رده  سلولی­KYSE-30سرطان مری

18

بررسی شیوع سندرم گیلبرت در استان گلستان در سال 1391

19

بررسی سطح سرمی هپسیدین در بیماران همودياليزي و افراد نرمال

20

بررسي پلي مورفيسم هاي+G<T45 وT<G276 ژن آديپونكتين در بيماران ديابتي نوع 2 و مقايسه آن با افراد سالم

21

مقایسه سطح سرمی ویتامین هایA,E و لیپید پروفایل در بیماران قلبی عروقی با افراد سالم

22

بررسی غلظت متیل هیپوریک اسید در ادرار کارگران شاغل در کارخانه سموم گیاهی با استفاده از تکنیک

23

مقایسه سطح  برخی آنتی اکسیدان ها در بیماران قلبی عروقی با افراد سالم

JoomShaper