سوابق اجرایی

ردیف

سال

سمت

مکان

1

1375-1372

مسئول

آزمایشگاه مرکزی - علی آباد کتول

2

1385-1383

معاون آموزشی و پژوهشی

آموزشکده پیراپزشکی گرگان

3

1384-1383

سرپرست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4

1384

مدیر پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5

1387-1385

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6

1387-1386

معاون پژوهشی 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

7

1388-1385

رئیس

دانشکده پیراپزشکی گرگان

8

1391-1389

رئیس

دانشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی گرگان

9

1393-1386

سرپرست

آزمایشگاه رفرانس استان گلستان

10

1392-1389

معاون پژوهشی

مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان

11

1393-1396

معاون

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان

12

1391 تا کنون

 سردبیر  Medical Laboratory Journal (MLJ)

 

JoomShaper