پاورپوینت - بیوشیمی پزشکی(2)

بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری

کاتابولیسم پروتئین ها و نیتروژن اسیدهای آمینه

کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه

تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات اختصاصی

پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی

آنزیم شناسی بالینی

 

JoomShaper