سوابق آموزشی

ردیف

نام درس

رشته

مقطع

سال شروع

1 بیوشیمی عمومی مامایی کارشناسی 1379
2 بیوشیمی عمومی بهداشت کارشناسی 1380
3 بیوشیمی عمومی پرستاری کارشناسی 1380
4 بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی کاردانی 1383
5 بیوشیمی بالینی علوم آزمایشگاهی کاردانی 1383
6 بیوشیمی عمومی پزشکی دکتری حرفه ای 1386
7 آنزیم شناسی بیوشیمی کارشناسی ارشد 1387
8 روش های دستگاهی بیوشیمی کارشناسی ارشد 1387
9 بیوشیمی پزشکی مولکولی PhD 1388
10 بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی کارشناسی 1388
11 بیوشیمی بالینی(1) علوم آزمایشگاهی کارشناسی 1388
12 بیوشیمی خون و ادرار بیوشیمی کارشناسی ارشد 1388
13 بیوشیمی پزشکی پزشکی مولکولی PhD 1389
14 روش های مولکولی تشخیص بیماری ها پزشکی مولکولی PhD 1389
15 ژنتیک بیوشیمی انسان ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد 1389
JoomShaper