سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سالهای 1384، 1385 و 1386

پژوهشگر برتر کشوری در جشنواره پژوهشگران جوان در سال 1386

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دانشکده پیراپزشکی  در سال 1392، 1393

 

 

 

 

 

JoomShaper